Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Başkasının Atanma İşleminin İptali

DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, XX Üniversitesi XX Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü’ne doktor öğretim üyesi olarak XX’nun atanmasına ilişkin 07/01/2020 tarihli işlemin; hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, öğretim üyesi alımı için yapılan başvurunun başvuru evraklarından birinin imzasız olduğu gerekçesiyle reddedilmesi üzerine anılan işlemin iptali için Samsun 3. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verildiği ve anılan karara yapılan itirazın Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nin 2020/72 YD İtiraz sayılı kararı ile reddedildiği, bunun üzerine davalı idare tarafından yeniden işlem tesis edildiği, yeniden tesis edilen işlemde başvurusunun kabul edildiği fakat kadroya atamasının gerçekleştirilmediği, jürinin mevzuata aykırı olarak oluşturulduğu iddialarıyla iptali istenilmektedir.

GEREKÇE : Uyuşmazlık konusu olayda, yukarıda metnine yer verilen mevzuat hükümleri ile dava dosyası bir bütün halinde incelendiğinde; XX Üniversitesi XX Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü’ne doktor öğretim üyesi alımı için yapılan ilan kapsamında davacı tarafından başvuruda bulunulduğu, söz konusu başvurunun ise başvuru evraklarından birinin imzasız olduğu gerekçesiyle reddedildiği ve davacının başvurusunun kabul edilmemesi nedeniyle davacı dışında kalan adaylar arasında yapılan değerlendirme neticesinde XX’nun ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosuna atandığı, fakat davacıya ait olan başvuru evraklarından birinin imzasız olduğundan bahisle başvurusunun kabul edilmemesine yönelik işlemin iptali istemiyle açılan davada Samsun 3. İdare Mahkemesi’nin 23/09/2020 günlü ve E:2020/678 K:2020/649 sayılı kararı ile işlemin iptaline hükmedildiği, dolayısıyla davacının başvurusunun da usulüne uygun bir başvuru olduğu hususunun mahkeme kararı ile ortaya konulduğu ve davacının hukuka aykırı bir şekilde değerlendirme dışı bırakıldığının yargı kararı ile sabit olduğu, bahsi geçen davacının başvurusunun kabul edilmemesine ilişkin işlem tesis edilmemiş diğer bir deyişle, diğer adayların yanı sıra davacının başvurusu da kabul edilmiş olsaydı, söz konusu kadroya başvuran tüm adayların birlikte değerlendirileceği ve değerlendirme sonucuna göre yeterli görülen adayın atama işleminin tesis edileceği açık olduğundan, davacının hukuka aykırı olarak değerlendirme dışı bırakılması suretiyle yapılan inceleme neticesinde tesis edilen dava konusu atama işleminde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU ALIN

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.