Genel Cerrahi Doçentlik Başvurusunda Başarısız Sayılma İşleminin İptali

Eser inceleme aşamasında başarısız sayılan ve başvurusu iptal edilen kişi tarafından açılan davada Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 15/06/2020 tarihli ve kesin olarak verdiği kararda kısaca ;

“Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin XX sayılı dosyasında 02/01/2019 tarih,XX sayılı kararıyla; “Bu durumda; yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu doçentlik unvanını elde edebilmek için aranılan yayın koşulunu Nisan 2016 dönemi doçentlik sınavının eserlerin incelenmesi aşaması bakımından sağladığı tespit edilen davacının başarısız sayılmasına dair dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,..” gerekçesi ile işlemin iptaline karar verildiği, anılan kararın idareye tebliğ edildiği, idarenin istinaf başvurusunun ise Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 09/05/2019 tarih E: 20191053, K:2019/1204 sayılı kararıyla reddine karar verildiği, davalı idare tarafından Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 02/01/2019 tarih, E:2018/68, K:2019/2 sayılı kararı sonrasında davacının doçenlik başvurusunu yeniden değerlendirmek üzere yeni jüri atanmasına karar verilmesi üzerine, bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı, uyuşmazlıkta davacının doçentlik başvurusunun eser incelemesi aşamasında başarısız sayılması işleminin iptali istemiyle açılan davada Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin E:2018/68 sayılı dosyasında anılan Mahkeme tarafından verilen 2019/2 sayılı kararda özetle; “Uyuşmazlığın çözümü bilimsel ve teknik değerlendirme gerektirdiğinden Mahkemece 20/04/2018 tarihinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmesi üzerine farklı üniversitelerin Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda görevli profesör unvanlı üç bilirkişi tarafından hazırlanarak 15/11/2018 tarihinde Mahkememize teslim edilen bilirkişi raporunda özetle “2005 ile 2016 yılları arasında adayın yayınlarının yıllara göre dengeli yayıldığı,yayınlanmış 19 makalesi bulunduğu bunlardan 13 adedinin uzmanlık sonrası uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler olduğu, Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 13 adet makalede 2 adet ilk isim, 2 adet 2. isim ve 4 adet 3. isim olduğu, bu çalışmalardan 7 tanesinin orijinal makale olduğu ve uluslararası eser olarak yayınlandığı,asgari koşullara uygunluk için beyan edilen birinci isim özgün araştırma makalesi A1 nolu yayın olup, diğer dört yayının birisinde (A2) beşinci isim, ikincisinde (A3) ikinci isim, üçüncüde (A4) üçüncü isim, dördüncüde (A5) ise aday dördüncü isim olduğu,Ulusal Kongrelerde kazanılmış 3 adet sözel bildiri ödülü bulunduğu bunlardan birinde birincilik ödülü aldığı sözel bildiride birincilik ödülü almanın önemli bir gelişme olduğu, Dr. XX’ın ana dili Almanca olup, 23.03.2016 tarihli TELC Almanca C1 Üniversite için Dil Sınavı sonucu bulunmaktadır. Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterlerinin C1 seviyesine karşılık geldiği, jüri üyeleri tarafından “Yayın” aşamasına başvurmak için eğitim öğretim kurumlarında çalıştıktan sonra başvurulması görüşünün mevzuat tarafından bir kriter olarak aranmadığı, doçent adayı için sadece bir temenni olacağı, yine jüri tarafından adayın dosyasının dosyanın tarih sırasına göre düzensiz hazırlandığı tespitinin geçersiz olduğu zira yayın sırasının kurul sistemi tarafından otomatik yapıldığı, adayın 2005 ile 2012 arasında yayınladığı deneysel çalışmalarda standart pankreatit modelini kullanmasının doğru bir yaklaşım olduğu aynı modelin farklı araştırmalarda kullanılmasının, dilimleme (salamizasyon) olarak değerlendirilmemesi gerektiği zira aynı ya da benzer modeller tıp literatüründeki diğer çalışmalarda da kullanıldığı gibi aynı alanda farklı çalışmalar yapılması, hekimin belirli bir konuda derinleşmesine da katkı sağlayacağı,iki jüri üyesinin belirtiği impakt faktörü düşük dergilerde yayın yapılmış olması kısmen doğru olmakla birliktet genel olarak tüm tıp dergileri göz önüne alındığında davacının eserlerinin yayınlandığı söz konusu dergilerin, 0.869, 2.958 ve 3.365 olan impakt faktörlerinin ortalamanın üzerinde iyi değerlere sahip olduğu, Türkiye’den dergilerin indekslerde taranmasını artırmak için YÖK ve ÜAK da yeni doçentlik kriterlerinde yayınların bu dergide yayınlanmasını teşvik ettiği gibi bilimsel bir yayını Türkiye kaynaklı bir dergide yayınlamak olumsuzluk olarak değerlendirilmemesi gerektiği, sonuç olarak adayın eser yayınlarının Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen asgari koşulları taşıdığı gibi eserler nitelik, nicelik ve genel cerrahi bilim dalı ile ilgisi bakımından yukarıda bahsedildiği gibi yeterli” olduğu kanaatine varıldığı bildirilmiş olup her ne kadar davalı idarece davacının Gazi Üniveritesi Tıp Fakültesi mezunu olması sebebiyle Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilirkişi olarak seçilen Prof.Dr.Murat Akın’a karşı tarafsız olamayacağı yönünde itiraz edilmişse de söz konusu itirazın somut bir temele dayanmadığı değerlendirilerek söz konusu raporun Mahkemenin hükme esas alınabilecek yeterlikte olduğu sonucuna varılmıştır.” tespitine yer verildiği, dolayısı ile davacının doçentlik başvurusunun eser inceleme aşamasına yönelik bilirkişi incelemesi yaptırıldığı ve davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptaline karar verildiği, anılan kararda idareye davacının doçentlik başvurusu değerlendirmek üzere yeni bir jüri oluşturması yönünde takdir hakkı tanınmadığı, aksi bir düşünce ve davranışın yargı kararının etkisiz kılınması sonucunu doğuracağı gibi iptal davasının amacına da uygun düşmeyeceği yukarıda yer verilen 2577 sayılı Kanun’un 28. maddesi uyarınca Mahkeme kararının eksiksiz uygulanması gerektiği, Mahkemelerin yapacağı hukukilik denetiminde “bilirkişi incelemesi”nin de hukuki denetim araçlarından birisi olduğu gibi Mahkemelerin bu hususta re’sen inceleme yetkisi bulunduğu, idarenin Mahkeme kararını aynen uygulamak zorunda olduğu, idarenin bağlı yetki içerisinde olduğu anlaşıldığından, davacının Nisan 2016 dönemi için yapmış olduğu doçentlik sınavı başvurusu üzerine eser incelemesinde başarısız bulunması sonrası açtığı iptal davasından Ankara13. İdare Mahkemesince verilen kararın sonucu ve gerekçesi dikkate alındığında anılan yargı kararı uyarınca işlem tesis edilerek davacının bahsedilen doçentlik sınavında başarılı sayılması gerekirken,” şeklinde hüküm kurulup aday başarılı sayılmıştır.

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU ALIN

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.