Kadın Hastalıkları Doçentlik Başvurusunun Asgari Şartları Sağlamadığından İptali

ANKARA 10. İDARE MAHKEMESİ kararında özetle:

DAVANIN ÖZETİ   : Mart 2020 döneminde ” Kadın Hastalıkları Ve Doğum ” Bilim Alanından Doçentlik Başvurusu yapan davacı tarafından, başvurusunun ” Asgari Koşulları Sağlamadığı ” gerekçesiyle reddine yönelik Komisyon kararının, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek  iptali istenilmektedir.

GEREKÇE   : Uyuşmazlığın çözümü için davacının eserlerinde ” Asgari Koşulları ” sağlayıp sağlayamadığı konusunda   Mahkememizin 25.05.2021 günlü ara kararı ile bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildiği, anılan karar uyarınca resen teşkil ettirilen bilirkişi heyetince davacının eserleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen ve 08.12.2021 tarihinde  Mahkememiz kayıtlarına giren  bilirkişi raporunda özetle ;

” … 1-XX’ın A2 olarak numaralandırdığı ” XXX” isimli 4948694 Eser No.suna sahip yayınında 2. isim olarak yer aldığı görülmektedir. Yayının 1. ismi olan Dr. XX’un “ XXX” adlı lisansüstü tez çalışmasının yayınlanmış hali olduğu, XX4032 numara ile kayıtlı bu tezin https: //tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay elektronik adresinden indirildiğinde tez danışmanı olarak Dr. XX’ın yer aldığı görülmektedir (Ek2,3). Mart 2020 Doçentlik Başvurusu Tablo 10’da yer alan “ Başlıca Yazar ” tanımının c) bendi uyarınca Danışmanlığını yaptığı lisansüslü öğrenciler ile birlikle yazılmış makale tanımında da başlıca yazar olarak kabul edileceği belirtildiğinden ve 8 yazarlı olan SCI Expanded kapsamında taranan bir dergide yayınlanmış (Ek4) bu makalede başlıca yazar tam puanın yarısını alacağından bu yayının puan karşılığı 10’dur.

2-A 11 olarak numaralandırılan “ XXX ” isimli 4945128 eser numarasına sahip yayının, yine Dr. XX’ın lisansüstü tez öğrencisi olan Dr. XX ” XXX ” başlıklı 2015 tarih, ve 650571 kayıt numarası ile kayıtlı tezden üretildiği anlaşılmıştır (Ek5). A11 olarak kodlanan yayında da başlıca yazar olarak yukarıda belirtilen madde uyarınca 10 puan alması gerekmektedir.

XX her iki çalışmayı da başvurusunun Lisansüstü tez Danışmanlığı Bölümünde K1 (A2) ve K3 (Al1) olarak bildirmiştir. Her iki tez çalışmasına Ulusal Tez Merkezi’nin elektronik ortamda oluşturulan veri havuzundan ulaşılmıştır.

Bu cihetle Dr. XX’ın Başvuru Şartları Uluslararası Makale 1a) kapsamında alması

gereken puan:

A1,A2,A5 ve A11 için 10+10+3.33+10, yani toplam 33,3 puan olarak saptanmıştır.

1b) kapsamında alması gereken puanlar:

A3:1.25

A4 :1.67

A6:1.67

A7:1.25

A8: 1.25

A9: 1

A10: 5

Bu puanların toplamı da 13.09 etmektedir.

Uluslararası Makale yani 1. Madde kapsamında “ 40 puan ” alması gereken Dr. XX’ın bu madde kapsamında 33.3 ( 1a) 4 + 13.09 (1b) yani toplam 46.39 olarak hesaplanmaktadır.

Bu cihetle 1 madde ve a bendi ile ilgili koşulları yerine getirmiş olmaktadır.

Bu puanın (46,39) 2,3,4,5,6,7,8,9,10 numaralı maddelerdeki net puanlar ile (13,67+5+2.5+20+10+8.25+4) toplanması sonucunda 109,81 puana ulaşılmakla ve bu haliyle Doçentlik için gerekli ve yeterli olan puan sağlanmış olmaktadır. Doçentlik başvurusu yapan Dr. XX Mart/2020 Doçentlik başvurusu için öngörülmüş olan asgari koşulları yerine getirmiştir.” yönünde kanaate ulaşıldığı, söz konusu raporun usule uygun olarak tebliğ edildiği ve itirazda bulunulmadığı, Mahkememizce bilirkişi raporunun değerlendirilmesi sonucunda raporda varılan sonuçların hükme esas alınmasını engelleyecek bir nitelik taşımadığı tespit edilmiştir.

Bu durumda, yukarıda özetlenen 08.12.2021 tarihli bilirkişi raporundaki tesbitlerin dikkate alınması ile davacının, Doçentlik sınavı başvurusunun Asgari Koşulları Sağladığı  sonucuna varıldığından başvurusunun ” Asgari Koşulları Sağlamadığı ” ndan bahisle reddine yönelik Komisyon kararında  hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

… 01/02/2022 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU ALIN

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.