Mimarlık Temel Alanından Doçentlik Başvurusunda Asgari Şartları Sağlamama

ANKARA 15. İDARE MAHKEMESİ kararında özetle:

İSTEMİN ÖZETİ      : 2021 Yılı Mayıs döneminde, Mimarlık, Planlama ve Tasarım  Temel Alanı, Peyzaj Mimarlığı Bilim Alanından doçentlik başvurusu yapan davacı tarafından, asgari başvuru şartlarını sağlamadığından bahisle başvurunun iptaline ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu, bir jüri üyesinin, iki adet kitap bölümünün, uluslararası yayınevi kriterlerine uymadığı ve ücret talep ettiği iddiası ile çalışmalarını yok saydığı, tez danışmanlığı puanının haksız yere çizildiği, jüri üyesi değerlendirmesinin ve Komisyon kararının bilimsel gerçeklikten ve objektiflikten uzak olduğu, gerekli şartları sağladığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

GEREKÇE   : Bakılan davada; uyuşmazlığın çözümü özel ve teknik bilgi gerektirdiğinden Mahkememizin 12.01.2022 tarihli ara kararı ile davacının başvuru dosyası üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda tanzim olunan Bilirkişi Kurulu Raporunda -özetle;  “XX’ın 2021 Yılı Mayıs Dönemi doçentlik başvurusu üzerine eserlerinin 5 asil bir yedek üyeden oluşan jüri değerlendirmesine alındığı, bir jüri üyesinin asgari koşulları sağlamadığı, bir jüri üyesinin başarısız, üç jüri üyesinin başarılı şeklinde rapor düzenlediği, başarısız olarak değerlendiren jüri üyesi tarafından kitap bölümünün yayınlandığı yayınevi, ÜAK’ın 2019.3.88 nolu ve 7.03.2019 tarihli kararına göre yağmacı/şaibeli dergilerin doçentlik başvurusunda kullanılmaması kararına dayanılarak puanlama dışında tutulduğu, bu jüri üyesinin asgari koşulları sağlamadığına yönelik gerekçelerinin incelendiği, şaibeli yayınevi değerlendirmesiyle beyannamede belirtilen iki kitap bölümünün puanlamaya katılmadığı, sonucunda adayın asgari koşullardan biri olan doktora sonrası çalışmalardan en az 90 puan alması koşuluna ulaşamadığının görüldüğü, ancak ÜAK’nın kararına bakıldığında; sadece dergi yada makalenin kapsama alındığı, şaibeli yayınevi yada kitap bölümü konularına değinilmediği, bu koşullarda hangi yayınevlerinin şaibeli olduğuna yönelik bir değerlendirme yapılmasının mümkün olamadığı; XX’ın Mayıs 2021 dönemi “Peyzaj Mimarlığı” alanında yapmış olduğu doçentlik başvuru dosyasının, doçentlik için asgari başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığı yönünden incelemesinin yapıldığı EK-I’deki Tabloda görülen puan hesaplaması verildiği, hesaplama sonucuna göre XX’ın Mayıs-2021 Dönemi Doçentlik Başvuru Dosyasında sunduğu eserlerinden 115.19 toplam puan alarak Asgari Başvuru Koşullarını sağladığının görüldüğü, bilimsel ve ayrıntılı eser inceleme raporunun EK-2’de sunulduğu” yönünde görüş ve kanaat bildirilmiştir. Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş olup, davalı idarece rapora itiraz edilmiş ise de Mahkememizce rapor hükme esas alınabilir nitelikte görüldüğünden itiraz yerinde görülmemiştir.

Bu durumda, 2021 Mayıs dönemi doçentlik başvurusunda bulunan davacı tarafından sunulan başvuru dosyasının ve jüri raporlarının Bilirkişi Kurulu tarafından değerlendirildiği, dava konusu işlemde davacının kitap bölümleri, Üniversitelerarası Kurulun 07.03.2019 tarihli yağmacı/şaibeli dergilerin doçentlik başvurusunda kullanılmaması kararına dayanılarak puanlama dışında tutulmuş ise de söz konusu Kurul kararının dergi ve makalelere ilişkin olduğu, yayınevi ve kitap bölümlerinin kapsamda yer almadığı, dolayısıyla söz konusu Kurul kararı esas alınarak kitap bölümlerinin puanlamadan çıkarılmasına imkan bulunmadığı, bu durumda doçentlik başvuru dosyasında sunduğu eserlerinden toplam 115.19  puan alarak Asgari Başvuru Koşullarını sağladığı anlaşılan davacının asgari başvuru şartlarını sağlamadığından bahisle başvurusunun iptaline ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU ALIN

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.