Akademisyenin Mecburi Hizmet Yükümlülüğü’nün Eş Durumundan Devri

…… Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan ve ………………….. Üniversitesine naklen ataması uygun bulunan davacı tarafından, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesinden doğan mecburi hizmet yükümlülüğünün Ankara’daki adı geçen üniversiteye devredilmesinin Yükseköğretim Kurumu tarafından uygun bulunmadığından bahisle başvuru sürecinin sonlandırılmasına ilişkin 10.10.2019 tarih ve 656 sayılı ………….. Üniversitesi Rektörlüğü işleminin; eşinin özel sektörde çalıştığı, başta aile birliğinin bozulacağı ve bunun anayasaya aykırı olduğu, diğer taraftan ……………….. Üniversitesinin kadro durumunun yeterli olduğu, 2 kişinin norm fazlası olarak görev yaptığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Buradaki asıl uyuşmazlık iki üniversite de bu geçişi yerinde görürken YÖK’ün hukuka aykırı bir işlem tesis etmesinden kaynaklanmıştır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ SAVUNMASI     : Usule ilişkin olarak; davanın süresinde açılmadığı, esasa ilişkin olarak ise; 2547 sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca öğretim elemanlarının mecburi hizmetlerini kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumunda yerine getirmelerinin hüküm altına alındığı, bu yasal zorunluluklarının yerine getirmeden başka bir üniversiteye geçmelerine onay verilmesinin yargı yolu ile zorlanamayacağı, idarenin bağlı yetki içerisinde olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

…. ÜNİVERSİTESİ  REKTÖRLÜĞÜNÜN SAVUNMASI : Usule ilişkin olarak; Rektörlüğün hasım mevkiinden çıkarılması gerektiği, esasa ilişkin olarak ise; davacının, üniversiteye alınması düşünülen öğretim üyesi ilanına başvuruda bulunduğu ve gerekli bilimsel yeterliliğe sahip olduğu görüldüğünden atamasının uygun olduğuna karar verildiği, ardından …………Üniversitesinden uygun görüş alındığı, daha sonra 2547 sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca lisansüstü eğitimi dolayısıyla doğan mecburi hizmetinin üniversiteye devredilebilmesi için gerekli olan evrakın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderildiği, adı geçen Başkanlıkça devir işleminin uygun görülmediği, akabinde öğretim üyesi ihtiyacının fazla olması ve ……………..Üniversitesi Rektörlüğünün davacıya ihtiyacının bulunmaması nedeniyle, bahse konu talebin yeniden değerlendirilmesi talebinde bulunulduğu, bu talebin de uygun görülmediği ve davacının atamasının yapılamadığı, işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

İlk olarak işlem hakkında Ankara 11. İdare Mahkemesince 2019/2102 Esas sayılı dosyada Yürütme Durdurma Kararı verilmiştir :

“..mecburi hizmet yükümlülüğünün başka yükseköğretim kurumlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilemeyecek iken, eş durumu ve sağlık mazereti olması durumunda, mecburi hizmet yükümlülüğünün, başka yükseköğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilebileceğinin hüküm altına alındığı, davacının eş durumu mazeretine bağlı olarak mecburi hizmetinin …………. Üniversitesine devredilmesine yönelik talepte bulunduğu ve eşinin üç yılı aşkın süredir Ankara’da özel bir şirkette çalıştığı anlaşıldığından, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesinden doğan mecburi hizmet yükümlülüğünün Ankara’daki adı geçen üniversiteye devredilmesinin Yükseköğretim Kurumu tarafından uygun bulunmadığından bahisle başvuru sürecinin sonlandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması durumunda, davacının herşeyden önce aile birliğinin sağlanamayacağı, ayrıca kariyer olanaklarından mahrum kalacağı ve maddi  ve sosyal hakları yönünden telafisi güç zararlara uğrayacağı açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA”

Akabinde ise Ankara 11. İdare Mahkemesi şu gerekçe ile işlemi iptal etmiştir;

“Dava konusu uyuşmazlıkta; davacının mecburi hizmet yükümlülüğünü ……….. Üniversitesinde yerine getirmesi gerektiğinden bahisle dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmakta ise de, ………… Üniversitesinin ………… Bölümünde açılan dr. öğretim üyesi kadro ilanına başvuru yaptığı ve 08.05.2019 tarihinde bu kadroya atanmaya hak kazandığı, diğer taraftan eşinin üç yılı aşkın süredir Ankara İlinde özel şirkette çalıştığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; dosyada yer alan bilgi ve belgelerden, davacının eşinin üç yılı aşkın bir süreden beri özel bir firmada çalıştığı, 26.11.2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19.11.2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanun’un 26. maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 35. maddesinin 3. fıkrasına 2. cümle olarak eklenen hüküm ile, mecburi hizmet yükümlülüğünün başka yükseköğretim kurumlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilemeyecek iken, eş durumu ve sağlık mazereti olması durumunda, mecburi hizmet yükümlülüğünün, başka yükseköğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilebileceğinin hüküm altına alındığı, davacının eş durumu mazeretine bağlı olarak mecburi hizmetinin ……….. Üniversitesine devredilmesine yönelik talepte bulunduğu ve eşinin üç yılı aşkın süredir Ankara’da özel bir şirkette çalıştığı anlaşıldığından, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesinden doğan mecburi hizmet yükümlülüğünün Ankara’daki adı geçen üniversiteye devredilmesinin Yükseköğretim Kurumu tarafından uygun bulunmadığından bahisle başvuru sürecinin sonlandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE,”

Bu karardan sonra Ankara’daki Üniversite ile YÖK’e yargı kararını ivedilikle uygulaması için başvuru yapılmış ve YÖK kararını değiştirmiştir. Değişen karar ilgili üniversiteye bildirildikten sonra müvekkilimizin ataması yapılmıştır.

Bu kararlardan sonra hem Ankara’daki üniversite hem de YÖK istinaf başvurusunda bulunmuşsa da  ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 4. İDARİ DAVA DAİRESİ  ESAS NO : 2020/1917 KARAR NO       : 2020/2733 sayılı kararı ile lehe karar onanarak kesinleşmiştir.

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU ALIN

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.