Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doçentlik Başvurusunun Eser İncelemede Başarısızlık

DAVANIN ÖZETİ         :  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği bilim alanında doçentlik başvurusunda bulunan davacı tarafından, 2020 Ekim Dönemi Sağlık Bilimleri Temel Alanı Doçentlik Eser İnceleme başvurusunun, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 17.03.2021 tarihinde tebliğ edilen yazısı ile başarısız sayılmasına ilişkin işlemin; iki jüri üyesinin kendisini başarılı saydığı, üç jüri üyesinin ise başarısız olduğu yönünde kanaat kullandığı, başarısız raporu düzenleyen Prof. Dr. Özgür A.’ın raporun tamamında kendi eserleri hakkında eserlerine yönelik olumlu ve takdir edici yönde olmasına rağmen raporun sonuç kısmında olumsuz kanaat kullandığı, raporda olumsuz kanaat kullanan diğer iki jüri üyesinin de kendisini başarılı bulduğu, haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

GEREKÇE :  Adayın eğitim ve öğretim faaliyetleri değerlendirildiğinde; görev yaptığı kurumda 2018 yılından itibaren lisans eğitimi alanında çeşitli dersler (Korunmaya muhtaç çocuklar, yaş dönem özelliklerine göre sağlığın geliştirilmesi ve risklerin azaltılması, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği vb) verdiği öğrenilmiş ve lisansüstü tez danışmanlığı görevinin bulunmadığı saptanmıştır. Adayın eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başvurduğu doçentlik bilim alanı için yeterli olduğu kanaatine varılmıştır. Adayın doçentlik başvuru dosyasındaki Asgari Başvuru Şartlarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu (Beyanname) incelendiğinde; net puanlar olarak uluslararası makale maddesinden 58, ulusal makale maddesinden 22.4, lisansüstü veya tıpta uzmanlık tezlerinden üretilmiş yayınlar maddesinden 10, kitap maddesinden 20, atıflar maddesinden 20, bilimsel toplantı faaliyeti maddesinden 10, eğitim-öğretim faaliyeti maddesinden 4 ve toplamda net 144.4 puan aldığı saptanmıştır. Adayın beyan ettiği eserlerinin başvurduğu bilim alanı ile ilgili olduğu, adayın lisansüstü tezinden üretilmiş yayınını lisansüstü tezlerinden üretilmemiş yayın olarak beyan etmediği ve adayın beyannamesinde bulunan eserlerini başvuru şartlarına uygun olmayan farklı bölümlerde puanlamadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak; aday Dr. XXX’ın sağlık bilimleri temel alanında doçentlik başvurusu için gerekli asgari koşulları sağladığı kanaatine varılmıştır. Aday XXX‘ın eserlerinin incelenmesinde; başvuru yapmış olduğu temel alanı ile ilgili, uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 13 adet eserinin (9’u SCI-E ve 4’ü ESCIİ kapsamında) bulunduğu belirlenmiştir. Bu yayınların ikisi (A5S ve A9) lisansüstü tezlerden üretilmiş yayınlardır. Bu yayınların 9’u adayın doktorasını tamamladıktan sonraki döneme aittir. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış bu yayınların 11’i orijinal araştırma makalesi, 2’si ise sistematik gözden geçirme niteliğindedir. Aday, uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış yayınlarının 8’inde birinci isim, 3’ünde ikinci isim ve 2’sinde ise üçüncü sırada veya daha sonraki yazar olarak görülmektedir. Aday SCIE kapsamında yayınlanan dergilerde basılan 9 orijinal araştırma makalesi niteliğindeki yayınlarının 5’inde birinci isim yazardır. Adayın uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan yayınlarının yıllara göre değerlendirilmesinde yayınlarının 2014 yılından itibaren süreklilik gösterdiği belirlenmiştir. Genel olarak adayın uluslararası dergilerde yayınlanan eserleri nicelik yönünden incelendiğinde; orijinal araştırma makalesi niteliğindeki yayınlarının sayıca yeterli ve özgün olduğu, SCIE indeksi kapsamında yer alan dergilerde yayınlanmış yayınlarının sayı olarak yeterli olduğu, birinci isim olarak yer aldığı yayınlarının sayıca yeterli olduğu, araştırmalarının başvurduğu doçentlik temel alanında yapılmış olduğu ve yayınlarının süreklilik gösterdiği kanaatine varılmıştır. Adayın uluslararası eserleri nitelik olarak incelenmiştir. Adayın birinci isim olarak yer aldığı ve 2020 yılında SCI kapsamında bir dergide yayımlanan “XXX” (Al) isimli çalışması astımlı çocuğu olan annelerin deneyim, algı ve zorluklarının nitel olarak incelendiği özgün bir çalışmadır. Adayın birinci isim olarak yer aldığı ve SCIE kapsamında bir dergide 2020 yılında yayımlanan “XXX” (A4) isimli çalışması standartlaştırılmış ve kanıta dayalı bir taburculuk eğitiminin gastrostomi tüpü olan çocukların bakım vericilere yüküne ve anksiyete seviyesine etkisinin değerlendirildiği özgün bir çalışmadır. Adayın birinci isim olarak yer aldığı, doktora tezi olarak yürütülen araştırmadan üretilen ve 2018 yılında SCIE kapsamında bir dergide yayımlanan “XXX” isimli çalışması PEG tüpü olan çocuklarda üç farklı yöntem ile yapılan stoma bakımının peristomal cilt bütünlüğüne etkisini değerlendiren ve hemşirelik alanında kanıta dayalı bulgular içeren bir çalışmadır. Adayın  uluslararası dergilerde yayınlanan eserleri nitelik yönünden değerlendirildiğinde; orijinal araştırma makalesi niteliğindeki çalışmalarının etki faktörleri iyi olan dergilerde yayınlandığı, literatüre katkı sağladığı, çocuk hemşireliği alanında kanıta dayalı yeni bilgiler sunduğu ve başvuru yapmış olduğu alan ile ilgili olduğu kanaatine varılmıştır. Aday XXX’ın uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan 15 adet bildirisinin bulunduğu saptanmış olup bu bildirilerin 13’ünde adayın birinci isim yazar olduğu belirlenmiştir. Adayın ulusal bilimsel toplantılarda sunulan 11 adet bildirisinin bulunduğu, bu bildirilerin 6’sında adayın ilk isim yazar olduğu belirlenmiştir. Adayın bilimsel toplantı faaliyetlerinin nitelik ve nicelik olarak yeterli olduğu kanaatine varılmıştır. Adayın ulusal yayınevleri tarafından basılmış 5 adet kitap bölümü yazarlığı bulunduğu, 1 adet kitapta editörlük, 1 adet kitapta da yardımcı editörlük yapmış olduğu belirlenmiştir. Adayın yazmış olduğu kitap bölümlerinin özgün olduğu ve nitelik ve nicelik olarak yeterli olduğu kanaatine varılmıştır. Adayın ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 8 adet yayınının mevcut olduğu, bu yayınlardan 4’ünün araştırma makalesi, diğerlerinin derleme niteliğinde olduğu belirlenmiş, adayın bu yayınların 3’ünde tek isim araştırmacı olduğu, 3’ünde ise birinci isim olduğu tespit edilmiştir. Adayın ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış yayınlarının hastanede yatan çocuklar, malnutrisyon taraması ve hasta çocuklarda ebeveyn uygulamaları gibi çocuk hemşireliğini ilgilendiren değişik alanlarda yapıldığı belirlenmiş ve nitelik ve nicelik olarak yeterli özgün çalışmalar olduğu kanaatine varılmıştır. Adayın yayınlarına; Web of Science kapsamında 29 adet ve alan indeksleri kapsamında 6 adet atıf aldığı saptanmıştır. Adayın yayınlarına almış olduğu atıf sayısının yeterli olduğu kanaatine varılmıştır. Adayın diğer faaliyetleri incelendiğinde; doktora tez çalışmasını TUBİTAK 1002 bursu ile gerçekleştirdiği, bunun dışında 1 adet yürütücü, 2 adet de araştırmacı olarak görev aldığı bilimsel araştırma projesi faaliyetinin bulunduğu belirlenmiştir. Adayın 3 adet ulusal toplantıda konuşma yaptığı ve çeşitli ulusal ve uluslararası kongrelerin düzenlenmesinde görev aldığı öğrenilmiştir. Adayın bir adet bilimsel faaliyet bildirisi üçüncülük ödülü bulunduğu belirlenmiştir. Adayın alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası kapsamda çeşitli kurs, seminer ve sertifika programlarına katıldığı ve çeşitli dergilerde yayın hakemliği yaptığı saptanmıştır. Sonuç olarak; davacı aday XXX’ın doçentlik başvuru dosyası tümüyle değerlendirilmiş ve adayın eserlerinin nicelik ve nitelik açısından başarılı olup olmadığı incelenmiştir. Bu inceleme neticesinde; adayın Sağlık Bilimleri Temel Alanı/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doçentlik Bilim Alanında doçentlik başvurusu için gerekli asgari koşulları sağladığı ve etiğe aykırı bir durumunun bulunmadığı belirlenmiştir. Adayın özgeçmişinin ve eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başvurduğu doçentlik bilim alanı için uygun ve yeterli olduğu kanaatine varılmıştır. Adayın yayınlarının nitelik ve nicelik olarak yeterli olduğu, orijinal araştırma makalesi niteliğindeki uluslararası ve ulusal yayınlarının sayıca yeterli ve özgün olduğu, birinci isim olarak yer aldığı yayınlarının sayıca yeterli olduğu, araştırmalarının başvurduğu doçentlik temel alanında yapılmış olduğu, yayınlarının çocuk hemşireliği alanında literatüre katkı sağladığı ve yayınlarının süreklilik gösterdiği belirlenmiştir. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda; adayın eser inceleme aşamasında BAŞARILI olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.” şeklinde görüş bildirildiği görülmüştür.

Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş, davalı idare tarafından bilirkişi raporuna yapılan itirazlar yerinde görülmeyerek ve raporun dayandığı teknik ve bilimsel verilerin Mahkememiz heyetince de hükme esas alınabilecek yeterlikte ve nitelikte bulunmuştur.

Bu durumda; dosyadaki bilgi ve belgelerle, hüküm tesisi için yeterli görülen bilirkişi raporlarında yer alan değerlendirmeler birlikte değerlendirildiğinde, davacının 2020 Ekim Döneminde Doçentlik başvurusuna eklediği bilimsel eserlerin ilgili bilim alanı için yeterli nitelikte olduğu, dolayısıyla davacının asgari başvuru koşullarını sağladığı anlaşıldığından, dava işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

..22/06/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU ALIN

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.