Dilimleme ve Yanlış veya Yanıltıcı Beyan Etik İhlali

Ankara 2. İdare Mahkemesinin 31/01/2022 tarihli iptal kararında kısaca ;

Müvekkilin, Ekim 2018 döneminde Yönetim ve Strateji bilim alanından yapmış olduğu doçentlik başvurusunun, eserlerinde “dilimleme, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak” fiilini gerçekleştirdiği gerekçesiyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 7. maddesinin 6. fıkrası uyarınca iptal edilmesine ilişkin 20.12.2019 tarih ve 14813 sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu, iddiaya konu olan C1.1, C1.2, C1.3 ve C1.7 nolu yayınlarında tezden yapılan alıntıların gösterilerek atıf verildiği ve kaynakçada bu referansların yazıldığı, araştırmalardan elde edilen birden fazla sonucun yayınlar halinde sunulmasının araştırmanın bütünlüğünü bozmadığı ve “dilimleme” tanımına uymadığı, mevzuatta belirtildiği şekilde araştırmanın sonuçlarının araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayrıldığına yönelik davalı idarece bir tespitin de yapılmadığı, tezden yayın üretmenin ise tek başına bir ihlal teşkil etmeyeceği, kişinin kendi çalışmalarından yararlanmasının bilimsel açıdan da son derece doğal olduğu, A.l ve D.l nolu yayında C1.8’de kitap olarak puanladığı araştırmanın bir kısmını yayın yaparak puanladığı iddiasının mevzuatta yer alan yanlış ve yanıltıcı beyan tanımı ile bir ilgisinin olmadığı ileri sürülmüştür.

“….davacının “C1.1, C1.2, C1.3 ve C1.7 nolu eserleri incelendiğinde çalışmaların doktora tezinin ilgili bölümleriyle benzerlik gösterdiği, ancak bazı noktalarda kitaptaki bölümlerin geliştirildiği ve değiştirildiği, … davacının tezinden esinlenerek bazı bölümlerde alıntı yaptığı ve bunları geliştirerek tezinden yayın çıkardığı, … A.l, D.l ve C1.8 nolu yayınları incelendiğinde bir kitap ve iki makalenin tek bir araştırma yapılarak ortaya çıktığı, tek bir araştırmadan üç yayın üretildiği, … ancak yazarların tek bir araştırmadan elde edilen bütün verilerden sadece bir makale üretmeye zorlanmalarının beklenemeyeceği” tespit ve değerlendirmelerine dayanılarak, “dilimleme” ve “yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunmak” etik ihlallerinin gerçekleşmediği görüşüne yer verildiği, anılan görüşteki bu kabullerin nedenlerinin; davacının doktora tezinden yararlanarak yeni yayınlar yaptığı ve tek bir araştırmadan elde edilen verilerden birden fazla yayın yapıldığı hususunda dosya kapsamında görüş veren akademisyenlerin fikir birliğinin bulunduğu da dikkate alınmak ve varsa ilgili mevzuata da yer verilerek, davacının C1.1, C1.2, C1.3 ve C1.7 nolu eserlerinin doktora teziyle gösterdiği benzerliğin ne olduğu, hangi noktalarda kitaptaki bölümlerin; doktora tezinden farklılıkları, nasıl geliştirildiği, yapılan geliştirme ve değiştirmelerin neler olduğu, yapılan geliştirme ve değiştirmelerin söz konusu bilim alanına katkısının olup olmadığı ve tek bir araştırmadan elde edilen verilerden yararlanılarak yapılan yayınların arasında fark bulunup bulunmadığı, aralarında fark varsa bunların neler olduğu hususunda; ayrıntılı ve gerekçeli (bu konulardaki varsa akademik kabulün ne olduğunun; kaynak, makale, dergi, kurum görüşü ve benzeri gösterilmek suretiyle) olarak açıklığa kavuşturulması maksadıyla söz konusu bilirkişilerden ek rapor alınması ve alınacak rapora müteakip yürütmenin durdurulması talebi hakkında yeniden bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle kaldırılması üzerine, Mahkememizin 23.09.2021 tarihli ara kararıyla bilirkişilerden ek rapor alınmasına karar verildiği ve bilirkişi heyetince düzenlenen ve 17.11.2021 tarihinde Mahkememiz kayıtlarına giren ek bilirkişi raporunda; “A. C.l.l Numaralı Eser ile İlgili Görüşler: G.M.’in C1.1 numaralı eseri “Organizasyonlarda Yenilik Yönetimi” isimli 147 sayfadan oluşan bir kitaptır. Eser 6 bölümden oluşmaktadır: • İlk bölünde yenilikçilik kavramının tanımı, yenilikçiliğe yakın kavramlar, bu kavram arasındaki farklar ve kavramlar arası ilişkiler yer almaktadır. Bununla birlikte, yönetimin tarihçesi ve yenilikçilik teorileri de bu bölümde bulunmaktadır. • İkinci bölümde, yenilikçilik çeşitlerine yer verilmiş ve 11 yenilikçilik türü tanımlanmıştır. • Üçüncü bölümde, işletmelerin yürütebileceği yenilikçilik stratejilerine yer verilmiştir. • Dördüncü bölüm, yenilikçilik sürecini ele almakta; fikir üretme, gerçekleştirme ve ticarileştirme aşamalarını açıklamaktadır. • Beş ve altıncı bölümlerde ise işletmelerde yenilikçiliğin önemi ve yenilikçiliğin ölçüm kriter ve araçlarına yer verilmiştir. Değerlendirme: • Dr. G. M. doktora tezinin 117-154. sayfaları arasında yenilikçiliğe değinmiştir. • Bu bölümlerde yenilikçilik kavramı, firma yenilikçiliğinin tarihçesi ve altı farklı ürün yenilikçiliği açıklanmıştır. • Bu anlamda Organizasyonlarda Yenilik Yönetimi kitabı ile tezin ilk iki bölümünün benzerlik gösterdiği, ancak yenilikçilik çeşitlerinin açıklandığı ikinci bölüm kitapta geliştirilerek daha kapsamlı ele alınmıştır. • Diğer bölümlerin ise tezden farklı olduğu değerlendirilmiştir. • Dolayısıyla G. M.’in C.l.l nolu yayınının “dilimleme” ve “yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunmak” kapsamında bir etik ihlali nitelendiğinde olmadığı değerlendirilmiştir. B. C.1.2 Numaralı Eser ile İlgili Görüşler: G.M.’in C.1.2 numaralı eseri “Kurumsal Duygusal Hafıza” isimli 171 sayfadan oluşan bir kitaptır. Eser 5 bölümden oluşmaktadır: • Birinci bölümde hafızanın kavramsal ve kuramsal temelleri açıklanarak, hafıza kavramı bireysel hafıza, bireysel hafızanın aşamaları, kodlama, depolama ve hatırlama başlıkları ile bireysel hafıza hakkında bilgi verilmiş ve bir sonraki başlıkta bireysel duygusal hafıza kavramı açıklanmıştır. • Aynı bölümde son alarak kurumsal hafıza hakkında bilgi verilerek, kurumsal hafıza olgusu, tanımı, süreçleri ve türleri açısından alt başlıklar dahilinde açıklanmıştır. • Kitabın ikinci bölümünde kurumsal duygusal hafızanın tanımı, önemi ve farklı rolleri tartışılmış, aynı bölüm içerisinde farklı bir başlıkta ise kurumsal duygusal hafızanın tarihsel gelişiminden bahsedilerek, konu ile ilgili yapılan çalışmalara değinilmiştir. • Üçüncü bölümde kurumsal duygusal hafızanın depo bölümleri hakkında bilgi verilmiştir. • Kitabın dördüncü bölümü ise kurumsal duygusal hafıza mekanizması ile ilgili bilgileri içermektedir. • Kitabın son bölümü kurumsal duygusal hafızanın ölçülmesi ile ilgili olup, ayrıca kurumsal duygusal hafıza ile ilgili bir ölçek sunulmuştur. • Kitabın ekler bölümünde ise okuyucuların faydalanması için örnek kurumsal duygusal hafıza anketine yer verilmiştir. Değerlendirme: • Dr. G. M., 247 sayfalık doktora tezinin 4-83 sayfalarında yer almak üzere, tezin 1. Bölümünde “Kurumsal Duygusal Hafıza” hakkında literatür bilgilerine yer verdiği, • Bu bölüm incelendiğinde verilen bilgilerin C.1.2 eserinde yer alan ve sosyal bilimlerde kavramsal olarak değişmesi mümkün olmayan literatür bilgileri ile benzerlik gösterdiği, • Dr.G.M.’in C.1.2 eserinde, doktora tezinde yer almayan “bireysel hafıza” ile “bireysel duygusal hafıza” hakkında bilgi vererek eserini genişlettiği, • Dr. G. M.’in doktora çalışması gibi çoğu zaman yapılan yayınların geniş kapsamlı olması nedeni ile birden fazla bölüme ayrılarak yayınlanmasının “dilimleme” olarak görülemeyeceği, • Dr. G. M.’in doktora çalışmasında “Kurumsal Duygusal Hafıza”, “Örgütsel öğrenme”, “Firma Yenilikçiliği” ve “Firma Performansı” gibi dört farklı konudan oluşan bir alan araştırması yaptığı ve her bir konuyu genişleterek müstakil bir yayına dönüştürdüğü, özellikle sosyal bilimlerde değişmesi mümkün olmayan kavramsal temellerin olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu durumu dilimleme olarak değerlendirmenin uygun olmadığı, • Ayrıca Cl.l , C1.2, C1.3 ve C1.7 nolu yayınlarında tezden yapılan alıntıların gösterilerek atıf verildiği ve kaynakçada bu referansların yazıldığı belirlenmiş olup, bu eserlerde etik ihlalden söz edilemeyeceği ve araştırmalardan elde edilen birden fazla sonucun yayınlar halinde sunulmasının araştırma bütünlüğünü bozmadığı ve “dilimleme” tanımına uymadığı belirlenmiştir. • Dolayısıyla G.M.’in C.1.2 notu yayınının “dilimleme” ve “yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunmak” kapsamında bir etik ihlali nitelendiğinde olmadığı değerlendirilmiştir. C. C.1.3 Numaralı Eser ile İlgili Görüşler: G. M. “Kurumsal Duygusal Hafıza ile Örgütsel Öğrenme , Firma Yenilikçiliği ve Firma Performansı Arasındaki İlişkiler” isimli Doktora Tez çalışmasında; kurumsal duygusal hafıza ile örgütsel öğrenme, firma yenilikçiliği ve firma performansı arasındaki ilişkileri ampirik olarak test etmiştir. G. M. örgütsel öğrenme ile kurumsal duygusal hafıza arasındaki ilişkiyi test etmeden önce, tezinin literatür kısmında (ikinci bölüm) örgütsel öğrenme konusunda kavramsal tanımlamalar yapmıştır. Bu bölüm 85 ve 114 sayfalar arasında toplam 31 sayfalık bir bölümde yer almaktadır. G. M.’in Doktora Tezinde literatür bilgilerini sunduktan araştırma hipotezlerinden örgütsel öğrenme ile ilgili hipotezlerini test etmek için İstanbul ve Kocaeli illerinde bulunan firmaların yöneticilerine anket uygulamıştır. Araştırmaya 105 firmadan 490 kişi katılmıştır. Değerlendirme: • G. M.’in Doktora Tezinde bağımlı değişken (asıl araştırılan konu) “Kurumsal Duygusal Hafızadır” örgütsel öğrenme ve diğer değişkenler bağımsız değişkenlerdir. • G.M.’in “Başarılı organizasyonlar neden başarılı olurlar? Örgütsel Öğrenme” (C.1.3 Nolu Eser) isimli kitabında ana konu örgütsel öğrenme konusudur. • Örgütsel öğrenme yaklaşık 100 sayfalık bir içerikle daha detaylı olarak sadece kavramsal bir içerikle incelenmiş ve anlatılmıştır. • Doğal olarak örgütsel öğrenme ile ilgili değişmesi mümkün olmayan bazı kavramlar hem Doktora Tezinde hem de kitabında yer almıştır. • Kitapta Doktora Tezine referans da vermiştir. • Doktora Tezi bir akademisyenin uzmanlaşma alanını belirlediği ve akademik yönelimini seçtiği bir süreçtir. Akademisyenler, akademik çalışmalarını Doktora Tezinde uzmanlaştıkları konu üzerinden devam ettirirler. Doğal olarak da sonraki çalışmaları bu uzmanlık alanı üzerinde yoğunlaşır. G. M.Doktora Tezinde bağımsız değişken olarak yer vermiş olduğu bir konuyu daha sonra genişleterek kitaba dönüştürmüştür. • Dolayısıyla G. M.’in C.1.3 nolu yayınının “dilimleme” ve “yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunmak” kapsamında bir etik ihlali nitelendiğinde olmadığı değerlendirilmiştir. D. C.1.7 Numaralı Eser ile İlgili Görüşler: Dr. G.M.’in C.I.7 numaralı eseri “Kurumsal Hafıza” başlıklı 158 sayfadan oluşan kitaptır. Eser 8 bölümden oluşmaktadır. Bu kapsamda: • Birinci ve ikinci bölüm hafıza kavramına ve bireysel hafızaya yer vermektedir. • Üç ve dördüncü bölümler kurumsal hafızayı açıklamaktadır. • Beşinci bölümde kurumsal hafızanın önemi ve amacı anlatılmıştır. • Altıncı bölüm kurumsal hafızanın gelişimi, kurumsal hafızayı açıklayan teoriler ve kurumsal hafızayı konu alan çalışmalar özetlenmiştir. • Yedinci bölümde ise kurumsal hafıza türlerinden bildirimsel, işlevsel ve kurumsal duygusal hafıza açıklanmıştır. • Sekizinci bölüm olan son bölümde kurumsal hafıza mekanizması ele alınmıştır. Değerlendirme: • G. M.’in doktora tezi incelendiğinde, tezde birinci bölümün “Kurumsal Duygusal Hafıza” olduğu görülmektedir. • Bu başlık altında kurumsal hafıza ve kurumsal hafıza mekanizması yer almaktadır. (sf 4-44). • Bu bölümler kitabın birinci, yedinci ve sekizinci bölümleriyle benzeşmektedir. Bununla birlikte G. M. doktora tezinde ve C.1.7 numaralı eserinde “kurumsal duygusal hafıza” konusuna da yer vermiş, ancak bu konu tezinde daha kapsamlı bir şekilde açıklanmıştır. • Dolayısıyla G. M.’in C.1.7 notu yayınının “dilimleme” ve “yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunmak” kapsamında bir etik ihlali nitelendiğinde olmadığı değerlendirilmiştir.” yönünde görüş ve kanaat bildirilmiş, taraflara tebliğ edilen bilirkişi raporuna davalı idare tarafından yapılan itiraz yerinde görülmeyerek bilirkişi raporu hükme esas alınabilecek nitelikte bulunmuştur.
Bu durumda, dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile alınan bilirkişi raporlarının birlikte değerlendirilmesinden, davacının doçentlik başvuru beyannamesinde puanladığı C1.l, C1.2, C1.3 ve C1.7 nolu yayınlarında “dilimleme”, A.l, D.l ve C1.8 nolu yayınlarında “yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunmak” fiilini işlemediği ve dolayısıyla etik ihlalde bulunmadığı anlaşıldığından, davacının doçentlik başvurusunun iptaline ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,”

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU ALIN

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.