ESCI Alan İndeksi Midir ? (Emerging Sources Citation Index-2023)

ESCI Alan İndeksi Mi

ESCI (Emerging Sources Citation Index) Nedir ?

ESCI alan indeksi mi sorusu özellikle ISI Databese kapsamında giren indekslerin neler olduğu hususunda yanılgı yaşayan akademisyenlerin sıkça sorduğu sorulardandır. Bu kapsamda öncelikle ESCI’nin mahiyetinden ve ISI Database yani Web of Science kapsamında taranan indekslerden akabinde ESCİ alan indeksi midir sorusunun cevabından bahsedilecektir.

ESCI, Clarivate Analytics (önceden Thomson Reuters) tarafından yayımlanan Web of Science (önceden Web of Knowledge) kapsamındaki bir bilimsel atıf indeksidir. Bu indeks; Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (AHCI) gibi daha itibarlı indekslerle birlikte anılmasa da bunlardan farklı olarak özellikler taşımaktadır.  Açıkçası ESCI, daha çok bölgesel öneme sahip veya gelişmekte olan bilim dalları temelinde makaleler yayımlayan dergilerle ilgilenmekteydi Ancak son değişiklikle Q değerleri verilen dergileri de kapsamaya başlamıştır. Türkiye’den de ESCI indeksi kapsamında taranan birçok dergi bulunmaktadır.

Doçentlik Başvurularında İndeksler

Doçentlik başvurusunda kullanılan başlıca indeksler Web of Scince kapsamında tarananlar, Scopus ve Tubitak – Ulakbim tarafından taranan indekslerdir. Bunların yanında diğer indeksler olarak adlandırabileceğimiz İndeks Copernicus, Doaj, Australian Education Index, EBSCO gibi indeksler de bulunmaktadır. ESCI, Web of Science tarafından tarandığı ve Web of Science = Isı Database olduğu için spor bilimleri ve eğitim bilimleri gibi doçentlik temel alanlarında uluslararası alan indeksi olarak kabul edilmektedir.

ESCI Alan İndeksi Mi

ESCI Alan İndeksi

ESCI Alan İndeksi ile ilgili Mahkeme Kararı

ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ kararında özetle; Davacı tarafından, Ekim 2020 döneminde “Spor Bilimleri” bilim alanında müracaat ettiği doçentlik başvurusunun, Doçentlik Yönetmeliği’nin 6/1. maddesi uyarınca asgari başvuru şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle iptaline ilişkin Doçentlik Komisyonunun 10/06/2021 tarihli toplantısında alınan karara yapılan itirazın reddine ilişkin 12/07/2021 tarihli ve 7569 sayılı işlem ile bildirilen Doçentlik Komisyonunun 08/07/2021 tarihli toplantısında alınan kararın; bilimsel gerçeklikten ve objektiflikten uzak subjektif değerlendirmelerin yer aldığı, A4, A5, A6 numaralı eserlerin yayınlandığı dergilerin spor bilimleri ile ilgili alan endekslerinde taranan dergilerden olduğu, jüri üyelerinin değerlendirmelerinde hata yapıldığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir. Kararında ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.

ESCI Alan İndeksi ile ilgili Mahkeme Kararı Gerekçesi

Dava dosyasının incelenmesinden, davacı tarafından, Ekim 2020 dönemi “Spor Bilimleri” bilim alanında doçentlik sınavına müracaat edildiği, davalı idare tarafından, davacının eser incelemesinin yapılabilmesi için beş asil iki yedek üyeden oluşan jüri heyeti belirlendiği, jüri üyelerinden Prof. Dr. Y.T. ve Prof. Dr. S.O. tarafından hazırlanan raporda, davacının asgari başvuru şartlarını sağlamadığı yönünde görüş bildirildiği, davacının doçentlik sınav dosyasının, doçentlik sınav komisyonunun 10/06/2021 tarihli toplantısında incelendiği, Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 6/1 maddesi uyarınca asgari başvuru şartlarını sağlamadığı belirtilerek 2020  Ekim başvurusunun  iptaline karar verildiği görüldüğünden dava açılmıştır.

Davacı tarafından karara 24/06/2021 tarihli dilekçe ile itiraz edildiği, söz konusu itirazın doçentlik sınav komisyonunun 08/07/2021 tarihli toplantısında yeniden değerlendirildiği ve adayın A7, A9, A11 ve A12 numaralı eserleri hakkında ki itirazında haklı bulunduğu, ancak A4, A5, A6 numaralı eserleri yönünden ise, yayımlandığı dergilerin indeksleri olan Emerging Sources Citation Index (ESCI) Spor Bilimleri Temel Alanında Alan İndeksi Olarak Kabul Edilmediğinden Bahisle reddine karar verildiği, bu hususun 12/07/2021 tarih ve E.7569 sayılı işlem ile davacıya bildirilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlığın çözümü bilimsel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden, Mahkememizin 03/11/2021 tarihli ara kararıyla dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş olup, 06/04/2022 tarihinde Mahkememize sunulan bilirkişi raporunda; “Adayın A4, A5 ve A6 yayınlarının Üniversitelerarası Kurul tarafındarı doçentlik başvurularına ilişkin yapılan duyurularda yer alan olması gereken indekslerdeki dergiler olarak kabul edilen statüde olup olmadığı tarafımızca incelenmiştir.

Bahsi geçen makalelerin yayınlandığı “International Journal of Applied Exercise Physiology” , Physical Activity Review” ve Pedagogy of Physical Culture and Sparts” isimli dergilerin ESCV de taranan dergiler olduğu tespit edilmiştir. ESCI indeks kapsamında yer alan bu dergiler Isı Database/ Web of Science kapsamında Claritive Analytics’e bağlı www.webofknowledge.com’da listelenmektedir.

Bahsi geçen A4, A5 ve A6 yayınların indekslenme türü Spor Bilimleri Temel Alanı ile ilgili doçentlik başvuru şartlarından 1. Bölüm Uluslararası makale kapsamında b bendindeki “ Uluslararası alan endekslerinde* taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale ” kapsamında değerlendirilir.

ESCI indeks Spor Bilimleri Temel Alanı ile ilgili doçentlik başvuru şartlarında açıklanmış şekliyle verilen bilgide “*” işaretiyle yapılan özel açıklamada “Alan İndeksleri=Isı Database’e giren eğitim/spor bilim alanıyla ilgili indeksler” kapsamında değerlendirilmektedir.

Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş, davalı idarenin rapora itirazı yerinde görülmemiş olup, anılan rapor Mahkememizce hükme esas alınabilecek nitelikte bulunmuştur.

ESCI Alan İndeksi ile ilgili Mahkeme Kararının Sonucu

Dosyada yer alan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesi sonucunda, davacının A4, A5, A6 numaralı eserlerinin yayımlandığı dergilerin indekslerinin spor bilimleri ile ilgili uluslararası alan endekslerinde taranan dergiler kapsamında olmadığından bahisle Doçentlik Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca  iptaline ilişkin Doçentlik Sınav Komisyonunun 10/06/2021 tarihli toplantısında alınan karara yapılan itirazın reddine ilişkin 12/07/2021 tarih ve 7569 sayılı işlem ile bildirilen Doçentlik Komisyonunun 08/07/2021tarihli toplantısında alınan kararda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

ESCI Alan İndeksi ile ilgili ÜAK Etik Komisyon Kararı Kararı

ÜAK Etik Komisyonda yapılan incelemede de bu durum açıkça ortaya konulmuştur. Emerging Sources Citation Index (ESCI) Eğitim/Spor Bilim Alanıyla İlgili Uluslararası Alan İndeksi Olduğuna Dair ÜAK Etik Komisyon Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Böylelikle ESCI alan indeksi mi sorusu da cevaplanmış olmaktadır. Yükseköğretim hukuku çerçevesinde endeksler ve doçentlik sürecindeki birçok durum için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU ALIN

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.