Gerekçesiz Düzenlenen Jüri Raporu İle Yapılan Atamanın İptali

Şırnak Üniversitesince açılan Doktor Öğretim Üyesi kadro ilanına başvuran  müvekkilin başvurusu Yönetim kurulunca başka  bir adayın uygun görülmesi üzerine Şırnak Üniversite Rektörlüğünce  işlemin uygun bulunması üzerine reddedilmiştir.

Söz konusu işleme karşı Hukuk  Büromuzca dava açılmıştır. Açılan davada  özetle söz konusu atama işlemine esas teşkil eden Jüri raporlarına bakıldığında tüm adayların Bilimsel çalışmalarının nicelik ve nitelik yönünden değerlendirme yapılmadığı sadece Ön koşul değerlendirmesi yapıldığı bu hususun 2547 Sayılı kanuna aykırı  olduğu belirtilmiştir.  Zira söz konusu  raporlarda  üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış ek koşulları ve ilan edilen spesifik koşullar yönünden objektif ve denetlenebilir şekilde yansıtılarak, atanma konusunda açık bir görüş belirtmelidir. Birden çok adayın olduğu ikinci durumda ise, jüri üyesi, her başvurucu aday için aynı incelemeyi ayrı ayrı yaptıktan ve adayın atanma koşullarını haiz olup olmadığını net bir şekilde belirledikten sonra, her iki aday da atanma koşullarını haiz ise, gerekçelerini göstermek suretiyle başvuran adayları sıralayarak tercih içeren bir görüş belirtmelidir. Nitekim bu konuda Danıştay 8. Daire, E. 2008/10198, K. 2009/3020, K.t. 08.05.2009 kararı da bulunduğu dava dilekçesinde belirtilmiştir.

Tüm bu hususlar dikkate alınarak İPTAL kararı verilmiştir. Karar gerekçesinde Kısmi olarak sunulmuştur.

MARDİN

  1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO       : 2020/162

KARAR NO   : 2021/1558

……..Bu durumda; dava konusu  doktor öğretim üyesi kadrosuna atama kararının İdil Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulunun teklifi üzerine yapıldığı, Yönetim Kurulunun kararına dayanak görüşleri oluşturan jürinin bazı üyelerinin sebep gösterilmeden değiştirildiği, oluşturulan bu ikinci jüride yer alan bir kısım üye tarafından ise adayların bilimsel yayın ve çalışmalarına  ilişkin bir değerlendirme yapılamayarak yalnızca başvuru şartlarına haizlik yönünden bir değerlendirme ile yetinildiği, uygun adayın Yönetim Kurulunca belirlenmesi aşamasında ise yukarıda alıntılan mevzuat uyarınca açık kadroya başvuran birden fazla aday arasından yapılacak tercihin gerekçelerinin belirtilmediği anlaşıldığından; sebebi ve gerekçeleri ortaya konulmadan tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 552,70-TL yargılama gideri ile karar tarihi itibariyle  yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca  belirlenen 2.550,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,  müdahil tarafından yapılan 229,90-TL yargılama giderinin müdahil üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra re’sen davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren otuz (30) gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere, 29/12/2021 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU ALIN

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.