Kalış Süresinden Ret Verilen Doktora Denklik

Tarafımızca, müvekkilin K.K.T.C Yakın Doğu Üniversitesi’nde ‘İşletme Yönetimi’ alanında tamamladığı doktora eğitimi neticesinde idareye 28.12.2020 tarihinde yaptığı doktora denklik başvurusunun, Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlilik, Doçentlik, Profesörlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 6-2 maddesinde aranan öğrenim gördüğü üniversitenin bulunduğu ülkede Sosyal Bilimler için en az 200 gün bulunma şartını sağlamadığından bahisle reddine dair 12.11.2021 tarihli ve E-12174 sayılı yazıda bildirilen Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu’nun 29.09.2021 tarihli ve 2021/11 sayılı toplantısında alınan kararın; eğitimini 10.02.2016-24.01.2020 tarihleri arasında tamamladığı, eğitime başladığı tarihte geçerli olan mevzuata göre denklik için sadece üniversitenin Yükseköğretim Kurumu tarafından tanınıyor olması ve eğitimin örgün olması şartlarının arandığı, yurtdışında kalma süresine ilişkin düzenlemenin 2019 yılında geldiği, hukuki güvenlik ve öngörülebilirliğin ortadan kaldırıldığı, hukuk devleti ilkesi gereği sonradan yürürlüğe giren mevzuattan sadece kişinin lehine olan hükümlerin uygulanması gerektiği, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği dikkate alındığında “lisansüstü diplomaların denkliğini tespit etmek” görevinin Yükseköğretim Kurulu’nun görevleri arasında sayıldığı, unvanları değerlendirme yetkisinin Üniversitelerarası Kurul’da olduğu dolayısıyla yetkisiz merci tarafından işlem tesis edildiği iddialarıyla hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir.

Kararda kısaca;

“Öte yandan bir kamu görevlisinin, kurul ya da organın idare adına karar verebilme ve işlem tesis edebilme gücü olarak tanımlanan yetki, idari işlemin kurucu unsuru olup, yargısal denetim yapılırken ilk önce işlemin yetki unsurunun hukuka uygun olup olmadığı incelenmektedir. Bir kişi, kurul ya da organın herhangi bir idari işlem bakımından yetkili kabul edilebilmesi için hukuka uygun şekilde görevlendirilmiş yani yetkilendirilmiş olması gereklidir. İdare hukukundaki kanunilik ilkesi gereğince, bir hukuk kuralı ile verilmeyen yetki kullanılarak tesis edilen işlem, hukuka aykırı olacaktır.
Yüksek yargı içtihatlarında; yetki kurallarının dar ve kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle, idarenin yetki kurallarına sıkı bir şekilde uymak zorunda olduğu, yetki kullanımının tercihe, keyfe ve takdire bağlı olmadığı, yetki kullanımındaki usulsüzlüklerin, fonksiyon gaspı, yetki gaspı veya yetki tecavüzü hallerini meydana getireceği, kural olarak yetkinin bizzat kullanılacağı, kanun tarafından oluşturulan yetki düzeninin, yine kanun tarafından izin verilmediği sürece, idare veya o yetkiyi kullanmak ile yükümlendirilmiş makamlarca değiştirilemeyeceği, yetki devrinin Kanunun açıkça izin verdiği durumlarda yapılabileceği, bir makamın yetkisinin başka bir kişiye devredilebilmesi için yetki devri konusunda da mevzuatla yetkili kılınması gerektiği, zira yasa koyucu tarafından belli bir yetkiyi kullanma gücü ile donatılmış bir makamın, yasa koyucunun iradesi hilafına, kanunda açık bir düzenleme bulunmaksızın, bu yetkisini başka bir makama devretmesinin, yetki devredilen makamı yetkili kılmadığı gibi, hem yetki devrine ilişkin işlemin hem de bu yöntemle yapılan yetki devrine dayanılarak tesis edilen işlemlerin hukuka aykırı hale geleceği, yetkisiz kişi, kurul ya da organın yaptığı işlemin, sonradan yetkili makam tarafından kabul edilmesi veya icazet verilmesi yoluyla o işlemin hukuka uygun hale dönüştürülemeyeceği, istikrarlı şekilde vurgulanmaktadır.

Uyuşmazlıkta davacının yurtdışında aldığı doktora diplomasına denklik verilmesini talep ettiği, bir unvan denkliği talebinin olmadığı, davacının denklik başvurusu ile ilgili olarak talebinin idarenin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde yetkili kuruma (Yükseköğretim Kurulu) değerlendirme yapılabilmesi amacıyla intikal ettirilmesi gerekirken, bu yönde herhangi bir işlem yapılmayarak davacının başvurusunun Üniversitelerarası Kurul tarafından değerlendirmek suretiyle işlem tesis edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.
Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, ” karar verilmiştir.

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU ALIN

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.