Doktora Denklik Yurt Dışında Kalış Süresi

Tarafımızca, müvekkilin 2016 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde örgün doktora eğitimini tamamlaması sonrasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına yapmış olduğu doktora denklik başvurusunun 29.09.2021 tarihli ve 2021/11 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla reddedildiğinin bildirilmesine ilişkin 11.11.2021 tarihli ve E.12148 sayılı işlemin; hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, doktora denkliğini tespit etme ve işlem yapma yetkisinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığında değil Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında olduğu, eğitime başlama tarihinde geçerli olan usul ve esaslara bakıldığında yurt dışında kalma süresi ile ilgili bir hüküm olmadığı, düzenleyici işlemin geriye yürütülmesi suretiyle işlem tesis edildiği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına yazdığı 31.12.20219 tarihli ve 100171 sayılı yazıda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09.01.2019 tarihli yazısıyla KKTC’de eğitim gören TC uyruklu öğrencilerden tez aşamasındakilere devam zorunluluğu hususunun ilgili üniversiteye bırakıldığının belirtildiği, o tarihte kendisinin de tez aşamasında olduğu, 18-19-20 Aralıkta Tez İzleme Komitesine gireceği, Yakın Doğu Üniversitesi Yönetim Kurulunun ise 15.10.2019 tarihli ve 20 nolu toplantısında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09.01.2019 tarihli yazısına istinaden devam zorunluluğuna ilişkin gün sayısı uygulamasının 15.10.2019 tarihinden sonra kayıt yaptıracak öğrencilere uygulanmasına karar verdiği, bu hususun daha sonra Yakındoğu Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliğinin 17. maddesine eklendiği, kendisinin de 15.10.2019 tarihinden önce 2016 yılında eğitime başladığı, Yükseköğretim Kurulunun 06.03.2020 tarihli kararı ile tüm üniversitelerde uzaktan eğitim uygulanacağına dair açıklaması üzerine 2020 yılı Haziran aynında mezun olması gerekirken 22.03.2020 tarihinde KKTC’ den Türkiye’ye gönderildiği, pandemi dönemi başlangıcına kadar bizzat KKTC’de bulunduğu, ülkelerin tam kapanma hali kararı alması, uluslararası uçuşların iptal edilmesi, ülkeye giriş çıkışın yasaklanması, tüm okul ve üniversitelerin kapanması ve uzaktan eğitime geçilmesi gibi mücbir sebeplerle 22.03.2020 tarihinde KKTC’den Türkiye’ye gönderildiği, dolayısıyla mücbir sebep sonucu Türkiye’ye dönüş yapmak zorunda kaldığı, hukuki güvenlik ve belirlilik ilkesinini ihlal edildiği ileri sürülerek iptali istenmiştir.

Kararda kısaca :

“Uyuşmazlıkta; davacının doktora denklik başvurusu üzerine Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 13.10.2020 tarihli ve E.9609 sayılı yazısı ile davacının diplomasının gerçek olup olmadığı, görmüş olduğu öğrenimin tam zamanlı (örgün) eğitim olup olmadığı ve hangi alanda doktora yaptığı hususlarının Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğünden sorulduğu, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğünün 20.11.2020 tarihli yazısı ile davacının Southern University’den 15.09.2016 tarihinde yatay geçiş yaptığının, Southern University’de aldığı dersler, seminer ve yeterlik sınavından muaf sayıldığının, tezini Yakındoğu Üniversitesinden aldığının ve tez danışmanı ile birlikte devamlı istişare ederek 15.06.2020 tarihinde eğitimini tamamladığının bildirildiği, Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Profesörlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların dava konusu işlemin dayanağı olan “Yurt dışında alınan doktora unvanlarının denkliği” başlıklı 4. maddesinin 2. fıkrasında; doktora yapılan ülke, doktora tez konusu ve içeriği, doktora döneminde ders alınıp alınmadığı gibi her bir başvurunun kendine özgü şartlarının değerlendirilmesinin saklı olduğunun belirtildiği, Yakındoğu Üniversitesi Yönetim Kurulunun 15.10.2019 tarihli ve 20 sayılı toplantısında alınan kararla, Yakın Doğu Üniversitesi Lisanüstü Eğitim Yönetmeliğinin 17. maddesine; ”15.10.2019 tarihinden sonra kayıt yaptıran doktora öğrencilerinin doktora eğitimleri süresince Sosyal Bilimler için en az 200 gün, Mühendislik, Temel Bilimler, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri ve diğer bilimler için en az 300 gün, Sağlık Bilimleri içinse en az 400 gün üniversitede bulunmaları şarttır. Bu tarihten önce kayıt yaptıran doktora öğrencileri bu zorunluluktan muaftır.” hükmünün eklenmesine karar verildiği, davacının Yakın Doğu Üniversitesindeki doktora eğitimini başarıyla tamamladığı ve 15.06.2020 tarihinde doktora derecesi almaya hak kazandığı dikkate alındığında, davacının tez aşamasına geçtiği tarih dikkate alınmak ve doktora denklik başvurusunun mevzuatta ön görülen diğer şartları taşıyıp taşımadığı (aldığı ders ve çalışmalar vs) yönünden değerlendirme yapılmak suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, doktora eğitimine başladığı tarihte yürürlükte olmayan ve eğitiminin büyük bir kısmını tamamladıktan sonra yürürlüğe giren düzenleme uyarınca 200 gün KKTC’de bulunma şartını sağlamadığından bahisle doktora denklik başvurusunun reddine ilişkin tesis edilen işlemde hukuka ve hukuk devleti ilkesine uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

şeklinde hüküm kurularak ÜAK işlemi iptal edilmiştir.

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU ALIN

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.