Profesörlük Naklen Kadro Atamasında Rektörlük Tarafından Ataması Yapılmama

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından  açılan Profesörlük kadrosuna başvuran müvekkil hakkında jüri raporu düzenlenmiş Başarılı olarak düzenlenen rapor ilgili üniversitenin Yönetim Kurulunca Rektörlük makamına Profesör kadrosuna atanmasına uygundur tavsiye yazısı ile gönderilmiştir.  Rektörlükçe alınan kararda ise   jüri raporlarına ve yönetim kurulu kararına rağmen atama uygun görülmemiştir. İşbu karar  üzerine açılan davada Kayseri 1. İdare Mahkemesi Yürütmeyi Durdurma kararı vermiştir. Kararın ilgili kısmı aşağıda sunulmuştur.

KAYSERİ

  1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/455

…..Bu durumda, yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri, bilirkişi raporu ve dosya kapsamında bulunan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde, davacının eserlerinin akademik ve bilimsel açıdan yeterli olduğu, yağmacı/şaibeli eserler olarak değerlendirilemeyeceği ve atanmak için aranan minumum puan şartının fazlasıyla sağladığı hususu dikkate alındığında davacının Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örgütsel Davranış Anabilim Dalına alım ilanı yapılan “profesör” kadrosuna atanma talebiyle yaptığı başvurunun jüri üyelerinden bazılarının olumsuz görüşleri esas alınarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yönetim Kurulunun 17.02.2022 tarih ve 2022.05.39 sayılı işlemiyle reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan; hukuka aykırılığı saptanan dava konusu işlemin davacının çalışma hayatını etkiledeği hususu gözetildiğinde, dava sonuçlanıncaya kadar işlemin uygulanmaya devam etmesi halinde telafisi güç zararların doğabileceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, tebligatın tamamlanmasına, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, 17/11/2022 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU ALIN

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.