Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanının Görevinin Sonlandırılmasında Nihai Yetki

Ankara 16. İdare Mahkemesi 09/09/2020 Tarihli ve E:2019/2002, K:2020/1295 Sayılı Kararı

 “…davacı ile davalı üniversite rektörlüğü arasında 2547 sayılı Yasanın 34. maddesi uyarınca sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı olarak çalışmak üzere 01.01.2019- 31.12.2019 tarihlerini kapsayan hizmet sözleşmesi imzalandığı, 31.12.2019 tarihinde sona erecek hizmet sözleşmesinin yenilenip yenilenmemesi konusunun Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Akademik Kurulunda görüşüldüğü, 25.09.2018 tarih ve 22 sayı ile Kontrobas Sanat Dalında yeterli öğretim elemanı bulunduğu ve 2019-2020 yılında ders yükü bulunmayacağından hizmetine ihtiyaç duyulmadığı yolunda karar alındığı, yine, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi konusunun Korservatuvar Yönetim Kurulunda görüşüldüğü, 26.09.2019 tarih ve 223 sayı ile yeterli öğretim elemanı bulunması ve 11.09.2019 tarihinde Senfoni Orkestrasında görevlendirilmek üzere kontrobas alanında öğretim görevlisi alınmış olması nedeniyle davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığından bahisle sözleşmenin yenilenmemesi hususunun Rektörlük makamınca onaylanması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı, olayda, davacının, 2020 mali yılında hizmet sözleşmesinin yenilenmeyerek ilişiğinin kesilmesi durumunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirildiği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 18.11.2019 tarih ve 77786 sayılı yazı ile “görev süresi uzatma talebinde bulunulmayan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının çalışma izinlerinin iptal edilmesi nedeniyle bu durumdaki öğretim elemanlarına ayrıca görev sonlandırılması yapılmadığı” yolunda görüş belirtildiği, ancak, söz konusu yazının incelenmesinden görüleceği üzere 2547 sayılı Yasanın 34. maddesi hükmü kapsamında anılan kurul tarafından bir uygunluk kararı alınması zorunluluğu bulunmasına rağmen herhangi bir uygunluk kararının alınmadığı ve dosya içeriğinde yargı kararı ile de vurgulanan uygunluk kararının alınması yolunda davalı üniversite rektörlüğünce ikinci bir başvurunun da yapılmadığı, böylece, söz konusu usûli eksikliğin giderilmesine çalışılmadığı, bu durumda, davacının görev süresinin sonlandırılmasına ilişkin nihai kararın 2547 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 34. maddenin son fıkrası kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınması ve işlemlerin bu şekilde sonlandırılması gerektiğinden bu ilkeye aykırı olarak Akademik Kurul ile Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve yalnızca rektör onayı alınarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygunluk kararı alınmadan tesis edilen dava konusu işlemde belirtilen yönü ile hukuka ve mevzuata uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline…”

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU ALIN

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.