Denklikte Örgün Eğitim İçin Aranan %70 Devam Şartı

Tarafımızca Makedonya Uluslararası Struga Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan müvekkilin, lisans diplomasına denklik belgesi verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun, dönem bazında örgün eğitim için aranan %70 devam şartına riayet edilip edilmediğine göre yapılan değerlendirme neticesinde, yönetmelikte aranan eğitim düzeyi, içeriği ve örgün eğitim-öğretimin kabulü için aranan diğer şartları sağlamadığı gerekçesiyle reddine ilişkin 27.01.2020 tarihli karara karşı yapılan 15.07.2020 tarihli itirazın zımnen reddine ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara aykırılık teşkil ettiği ileri sürülerek iptali istenmiştir.

Kararda kısaca:

“Bu durumda, her ne kadar dava konusu işleme dayanak Komisyon Raporunda; davacının, 12.09.2013-24.06.2016 tarihleri arasında eğitim aldığı 6 yarıyıllık eğitim döneminin, 2015 yılı bahar döneminde 35 gün, 2016 yılı güz döneminde 10 gün süre ile ilgili ülkede kalarak, belirtilen yarıyıllara ilişkin dönemlerde Ülkemizde örgün eğitim için aranan %70 devam şartını yerine getirmediğinden, davacının yönetmelikte aranan eğitim düzeyi, içeriği ve örgün eğitim-öğretimin kabulü için aranan şartları sağlamadığı gerekçesiyle denklik talebinin reddine karar verildiği görülmekte ise de; 14/04/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerinde lisans eğitiminde ise en fazla üç eğitim-öğretim döneminde, eğitim-öğretime devam etmiş olmakla birlikte o dönemler için aranan sürelerde eksiklik bulunanlarda, öğrenim görülen ülkedeki bulunma süresinin aranan toplam süreyi sağlıyorsa ilgili dönemlerdeki eksikliğin dikkate alınmayacağının hükme bağlanması karşısında, Ülkemizdeki örgün eğitim kurumlarında aranan devam süreleri göz önüne alındığında; Makedonya Ülkesinde 6 yarı yıllık eğitim dönemi süresi içerisinde toplamda 575 gün kalmak suretiyle anılan Ülkede eğitime devam için aranan şartları sağladığı anlaşılan davacının, dönem bazında 2 yarıyıl eğitime Ülkemiz mevzuat hükümlerine göre devam etmemesi halinin bir eksiklik olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine varıldığından, davacının diploma denklik talebi hakkında davalı idarece kalış süresi dışında mevzuatta aranan diğer şartları sağlayıp sağlamadığı hususunda inceleme ve değerlendirmeler yapılarak karar verilmesi gerekirken, dönem bazında kalış süresi yetersizliğine dayalı olarak talebinin reddedilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Nitekim; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 11.06.2021 tarih ve E.2021/885, K.2021/1370 sayılı kararı da bu yöndedir.” şeklinde hüküm kurularak işlem iptal edilmiştir.

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU ALIN

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.