Yargı Kararını Uygulamayan YÖK’ün Denklik İşlemi İptal Edildi

Tarafımızca Bosna Hersek Uluslararası Travnik Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden mezun olan müvekkilin, diplomasına denklik belgesi verilmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 31/05/2019 tarih ve E.40484 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nce verilen 04/12/2019 tarih ve E:2019/1343, K:2019/2551 sayılı kararla işlemin iptaline karar verilmesi üzerine yeniden yapılan değerlendirme sonucu denklik verilme talebinin reddine ilişkin olup, 25.08.2020 tarih ve E:51961 sayılı yazı ile bildirilen Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 24.06.2020 tarihli işleminin; hukuka aykırı olduğu, söz konusu mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi gerektiği, yerine getirilmemesinin aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının da ihlalini oluşturacağı ileri sürülerek iptali istenmiştir.

Kararda kısaca :

“Dosyanın incelenmesinden, Bosna Hersek Uluslararası Travnik Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden mezun olan davacı tarafından, diplomasına denklik belgesi verilmesi istemiyle yaptığı başvurusunun, davacının yurt dışında kalış süresinin (201 gün) yetersiz olduğundan bahisle Tanıma ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığı’nın 31/05/2019 tarih ve E.40484 sayılı işlemi ile reddedilmesi üzerine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nce 04/12/2019 tarih ve E:2019/1343, K:2019/2551 sayılı kararla “Her ülkenin kendine özgü hukuk kurallarının olduğu ve verilen eğitimlerin ülkede uygulanan hukuk kurallarına dayalı olduğu, Bosna Hersek Uluslararası Travnik Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne ait diplomanın denkliğinin belgelendirilmesi sonucunda Türkiye’de hukuk alanında kullanılacak olması karşısında, Yüksek Öğretim Kurulu Hukuk Denklik Alt Komisyonunda davacının denklik başvurusuna esas belgelerinin alanında uzman öğretim üyelerince bireysel bazda incelenmesi, zorunlu olarak alınması gerekli derslerin tespit edilerek durumun raporlandırılması gerektiği açık olup, bu şekilde Türk Hukukuna özgü alınması gereken derslerin davacı tarafından alınıp alınmadığına ilişkin davalı idarece gerekli araştırma ve incelemeler neticesinde ortaya çıkan sonuca göre işlem tesis edilmesi gerekirken, davacının yurt dışında kaldığı sürenin yetersiz olduğundan bahisle diplomasına denklik belgesi verilmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, bu kararın, davacının diplomasına doğrudan denklik belgesi verilmesinin kabulü anlamına gelmediği, davalı idarece gerekli araştırma ve incelemeler neticesinde ortaya çıkan sonuca göre işlem tesis edilmesini gerektirdiği açıktır.” gerekçesiyle söz konusu işlemin iptaline karar verildiği, bu karar üzerine davalı idare bünyesinde oluşturulan Hukuk Bilim Alanı Danışma Komisyonu’nca 15.05.2020 tarih ve 178 sayılı toplantıda yeniden yapılan inceleme neticesinde davacının denklik başvurusunda bulunduğu tarih itibarıyla yeniden değerlendirildiği, hukuk öğretimi için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Hukuk Temel Alanı Yeterlilikler Çerçevesinde hukuk öğreniminin gerektirdiği/kazandırması gereken bilgi, beceri ve yeterliliklerin sağlanması gerektiği, ancak davacının söz konusu eğitimi ile bunu sağlayamadığı, bu nedenle başvurusunun reddedilmesi gerektiği görüşünün bildirildiği, bunun üzerine Tanıma ve Denklik Komiyonu’nca yukarıda anılan Hukuk Bilim Alanı Danışma Komisyonu görüşü ile birlikte değerlendirilmesi neticesinde; davacının Türk yükseköğretim sistemi çerçevesinde denklik işlemine tabi tutulabilmek için Yönetmelikte aranan eğitim düzeyi, içeriği ve örgün eğitim-öğretimin kabulü için aranan diğer şartları sağlamadığı yönünde rapor düzenlendiği, bu rapor esas alınarak davacının diploma denklik talebinin Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nin 7. maddesinin 6. fikrasının (c) ve (d) bentlerine göre reddedilmesine yönelik dava konusu Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 24/06/2020 tarihli işleminin tesis edildiği, bu işlemin davacıya 25.08.2020 tarihli ve E:51961 sayılı işlem ile bildirildiği, bunun üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davalı idarece, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nin04.06.2020 tarih ve E:2020/987, K:2020/964 sayılı kararının gerekçesi doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerektiğinden, dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, ” şeklinde hüküm kurulmuştur.

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU ALIN

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.