Kalış Süresinden Denklik Başvurusunun Reddi

Tarafımızca Makedonya MIT University in Skopje Psikoloji bölümünden mezun olan müvekkilin, diplomasına denklik verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun eğitim-öğretim süresi boyunca ilgili ülkede kalış süresinin yetersiz olduğundan bahisle reddine ilişkin 20/06/2019 tarih ve 44428 sayılı Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı işleminin; ilgili ülkede kaldığı sürenin YÖK’ün istediği süreden fazla olduğu, ilk kayıt yaptırdığında vizesi geç çıktığı için okula geç başladığı, aynı sınıfta okuduğu ve kalış süresi kendisiyle aynı olan kişilere ders tamamlama kararı verildiği halde kendisinin talebinin reddedildiği, kalış süresi ile ilgili mevzuatta herhangi bir düzenlemenin olmadığı ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istenmiştir.

Kararda kısaca:

“Bakılan uyuşmazlıkta, her ne kadar davalı idarece davacının eğitime başladığı 2014-2015 güz dönemi için 21 gün yurtdışında kaldığı ve bu sürenin Türkiye’de emsal bir öğretim kurumu için gerekli süreye oranla önemli ölçüde eksik olduğu gerekçesiyle reddedildiği görülmekte ise de, davacının Makedonya’da 4 yıl (8 dönem) eğitim gördüğü, belirtilen eğitim döneminde 15/09/2014 – 30/11/2017 tarihleri arasında yurt dışında toplam kalış süresinin 692 gün olduğu, her ne kadar davalı idare ile davacı tarafından beyan edilen süreler birbirinden farklı olsa da giriş-çıkış kayıtlarına göre adı geçenin ilgili ülkede kalış süresinin her halükarda lisans düzeyindeki bir öğrenim için makul sayılabilecek bir süre olduğu, böylece, davacının okula devam iradesini gösterdiği anlaşıldığından, diplomasına denklik belgesi verilmesine ilişkin başvurusunun reddedilmesi yönünde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Kaldı ki, 14/04/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.maddesiyle söz konusu Yönetmeliğin 7.maddesinin 6.fıkrasının (d) bendinde; “Öğrenim süresince kullanılan pasaportun/pasaportların ve il emniyet müdürlüğünden alınan giriş-çıkış dökümünün incelenmesi sonucunda (Mülga ibare:RG-14/4/2020-31099) (…) öğrenim görülen ülkedeki bulunma süresinde eksiklik tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Öğrenime devam süresinin tespitinde Türkiye’deki ilgili yükseköğretim mevzuatı esas alınır. (Ek cümleler:RG-14/4/2020-31099) Bir eğitim-öğretim dönemi için eğitim-öğretim süresinin %70’inden az olan süreler eksik sayılır. Ön lisans eğitiminde en fazla bir, lisans eğitiminde ise en fazla üç eğitim-öğretim döneminde, eğitim-öğretime devam etmiş olmakla birlikte o dönemler için aranan sürelerde eksiklik bulunanlarda, öğrenim görülen ülkedeki bulunma süresi aranan toplam süreyi sağlıyorsa ilgili dönemlerdeki eksiklik dikkate alınmaz.” şeklinde yapılan değişikliğin de, dava konusu işlem açısından davacı lehine hüküm içerdiği görülmektedir.”

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU ALIN

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.