Klinik Psikoloji Denkliği Verilmemesine İlişkin Yargı Kararı

Tarafımızca Bulgaristan’da bulunan Sofia St. Kliment Ohridski Üniversitesi’nde “Tezli Klinik ve Danışma Psikolojisi” alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan müvekkilin diploma denklik belgesi verilmesi istemiyle yaptığı başvuru sonucu, davalı idarece alınmış olan eğitimin içerik ve düzeyinin değerlendirilmesi üzerine tespit edilen 4 adet ders tamamlandığında diploma denklik belgesinin verileceği hususunun davacıya bildirilmesi üzerine, davacı tarafından Ege Üniversitesinde Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli İstatistik ve Klinik Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme derslerini tamamladığı, Temel İstatistik dersinin ise Ege Üniversitesinde açılmaması nedeniyle Sofya Sv. Kliment Üniversitesinde lisans döneminde aldığı istatistik dersinin temel istatistik dersi yerine sayılması gerektiğinden bahisle denklik belgesi verilmesi istemiyle yaptığı başvurusunun zımnen reddine dair işlemin; hukuka aykırı olduğu, davacıyla aynı üniversite ve aynı bölümden mezun olanlara diploma denklik belgesinin verildiği ileri sürülerek iptali istenmiştir.

Kararda kısaca:

“Olayda, yukarda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, denklik başvurularını değerlendiren Komisyonca, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalardan ilgili mevzuat çerçevesinde diğer koşulları sağlamakla birlikte eğitimin niteliği, süresi eğitimi veren yüksek öğretim kurumunun Türk yükseköğretim kurumları düzeyinde olup olmadığı hususlarında yapılan inceleme sonucunda asgari eğitim süresi (sömestr, yarı yıl, yıl) toplam ders kredisi ve eğitim saati, transkript içeriği ve/veya asgari ders eksikliği tespit edilenlerin, ülkemizdeki devlet üniversitelerin ilgili fakültelerinde alarak başarılı olduğunun belgelenmesi halinde denklik işlemi yapılabileceği anlaşılmakla birlikte Mahkememizin 09/06/2022 tarihli ara kararı ile davacıdan”1-12/07/2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulunca “1-Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri, 2-Temel İstatistik, 3-İleri İstatistik, 4-Psikolojik Değerlendirme ve Testler” derslerini tamamlaması halinde denklik başvurusunun değerlendirilmeye alınacağının belirlenmesi karşısında bu derslerden Temel İstatistik dersi harici kalan dersleri tamamladığının iddia edilmesi nedeniyle söz konusu dersleri tamamladığını gösteren bilgi ve belgelerin onaylı bir örneği ile Temel İstatistik dersinin Sofya Sv. Kliment Ohridski Üniversitesinde alındığına dair bilgi ve belgelerin onaylı örneklerinin Mahkememize gönderilmesi”, davalı idareden ise ” 12/07/2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulunca “1-Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri, 2-Temel İstatistik, 3-İleri İstatistik, 4-Psikolojik Değerlendirme ve Testler” derslerini tamamlaması halinde denklik başvurusunun değerlendirilmeye alınacağının belirlenmesi karşısında davacı tarafından bu derslerden Temel İstatistik dersi harici kalan dersleri kurulca belirlenen eğitimi almak üzere Ege Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde “Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli İstatistik, Klinik Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme” adı altında tamamladığının iddia edilmesi nedeniyle davacının bu durumunun yüksek lisans denklik talebinde değerlendirilip değerlendirilmediğinin, değerlendirildiyse ne şekilde bir değerlendirme yapıldığının, değerlendirilmediyse bunun yasal gerekçelerinin ne olduğunun sorularak buna ilişkin bilgi ve belgeler ile davacının söz konusu dersleri Ege Üniversitesinde tamamladığını gösteren bilgi ve belgelerin onaylı bir örneği ile davacı tarafından Temel İstatistik dersinin Bulgaristan Sofya Sv. Kliment Ohridski Üniversitesi lisans bölümünde alındığının iddia edilmesi nedeniyle davacının bu iddiasına karşılık olmak üzere denklik talebinin ne şekilde değerlendirildiğinin sorularak buna ilişkin bilgi ve belgelerin onaylı örnekleri” istenilmiş olup mahkememiz ara kararına cevaben davacı tarafından gönderilen yazı ve eklerinin incelenmesinde; davacının Ege Üniversitesinde tamamlama eğitimine başladığı, Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri, Klinik Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme, Deneysel Desenler ve İstatistik-I dersini aldığı, Temel İstatistik dersinin ise Ege Üniversitesinde açılmaması nedeniyle alamadığı, lisans döneminde aldığı Psikolojide İstatistiksel Yöntemler I ve II derslerinin Temel İstatistik dersi yerine sayılması gerektiğinin uyuşmazlığa konu başvurusunda davalı idareden talep edildiği, davalı idarenin Mahkememiz ara kararına gönderilen yazı ekinde yer alan Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığının 15/06/2022 tarih ve …43660 sayılı yazısında ise”davacının tespit edilen dersleri Ege Üniversitesinde alıp almadığına ilişkin gerekli yazışmalara başlanıldığı, gelecek cevaba istinaden Ağustos/2022 tarihinde yapılacak olan Bilim Alanı Danışma Komisyonunda ilgilinin durumunun görüşüleceği” bildirildiğinden davacının diploma denklik başvurusunun makul bir süre içinde değerlendirilmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda davacının 12/07/2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararı gereğince eksik olduğu belirlenen Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri, Klinik Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme, Deneysel Desenler ve İstatistik-I derslerini Ege Üniversitesinde tamamlaması, Temel İstatistik dersini ise bu üniversitede ders açılmaması nedeniyle alamadığı, lisans döneminde aldığı Psikolojide İstatistiksel Yöntemler I ve II derslerinin Temel İstatistik dersi yerine sayılması talebiyle tarafına diploma denklik belgesi verilmesi istemiyle yaptığı 02/12/2020 tarihli başvurusunun davalı idarece makul bir süre içinde değerlendirilerek hakkında işlem tesis edilmesi gerekirken başvurusunun zımnen reddedilmesi işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU ALIN

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.