YÖK’ün Açıköğretim Dediği Denklik Süreci Yargı Kararı

Tarafımızca Bulgaristan Varna Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünden mezun olan müvekkil adına, diplomasına denklik verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu, aldığı eğitimin açık öğretim şeklinde olmadığı, gerekli inceleme ve araştırmanın yapılmadığı ileri sürülerek iptali istenmiştir.

Kararda kısaca:

“Uyuşmazlıkta, davalı idarece yapılan incelemede, davacının öğrenci belgesi ve transkript çevirilerinde eğitimini açık öğretim şeklinde aldığı belirtildiğinden bahisle davacının başvurusunun reddedildiği ve davacı tarafından Türkiye’deki açık öğretim ile Bulgaristan’daki açık öğretim eğitiminin aynı olmadığı, aldığı eğitimin örgün eğitim ile uzaktan eğitim arasında yer alan bir eğitim türü olduğu ileri sürülerek eğitim aldığı üniversiteden alınan 30.07.2021 tarihli belgenin noter onaylı Türkçe tercümesinin sunulduğu ve bu belgede; “Varna-Teknik Üniversitesindeki açık öğretim eğitimi, derslere, laboratuvar çalışmalarına ve seminer çalışmalarına ve sınavlara öğrencinin şahsen katılımı ile gerçekleştirilir. Katılım gereken derslerin yoğunluğu, normal eğitimin derslerine kıyasla %50’dir.” ifadesinin yer aldığı görüldüğünden, Mahkememizin 14/03/2022 tarihli ara kararı ile davalı idareden; davacının aşmış olduğu eğitime derslere devam etmeden başka bir ifadeyle örgün eğitim almadan açıköğretim yoluyla devam ettiği konusunda yapılan değerlendirmelere dair açıklayıcı bilgi belgeler ile bu konuda yapılan yazışmaların ve konuyu açıklığa kavuşturacak diğer tüm bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin sunulmasının istenildiği, davalı idare tarafından Varna Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen davacının açıköğretimin tam eğitim kursunu tamamladığına istinaden verilen tasdikname örneğinin sunulduğu görülmüştür.
Bu durumda, davalı idare tarafından davacının yurt dışında aldığı eğitimin niteliği, ilgili üniversiteden ve ilgili ülke makamlarından araştırılması suretiyle detaylı inceleme ve araştırma yapılarak tereddüte mahal bırakmayacak şekilde ortaya konulmaksızın, eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak davacının yeniden inceleme yapılması ve diplomasına denklik verilmesi talebiyle yaptığı başvurunun zımnen reddedilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” şeklinde hüküm kurulmuştur.

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU ALIN

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.